Pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski športski savez gluhih.

Kako ostvariti pravo na pristup informacijama ?

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

Službenik za informiranje: Katarina Korlat
mob: +385913452502
e-mail: katarina.korlat@hssg.hr

putem pošte na adresu: Maksimirska 51a, 10000 Zagreb,  ili neposredno u uredu HŠSG
usmeno u uredu HŠSG
telefaxom na broj : 01/ 370 55 06
putem elektroničke pošte: hss.gluhih@gmail.com

Način pristupa informacijama može biti (čl.17. Zakona o pravu na pristup informacijama):

  •     neposredan uvid u informaciju (neposredno pružanje informacije ili neposredan uvid u dokumente
  •     dostavljanjem pisane informacije na adresu podnositelja zahtjeva
  •     preslikom i umnožavanjem dokumenata koji sadrže traženu informaciju podnositelja zahtjeva
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu ovdje sukladno Zakono o pravu na pristup informacijma.

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1

Zalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama

Zalba-sutnja-uprave-ponovna-uporaba-informacija

Obrasci se nalaze i na poveznici:-https://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/

Na pristup informacijama u HSSG-u ne naplaćuje se nikakva upravna pristojba sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama. HSSG zaračunava naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, na način gore naveden (čl.17.), te troškove naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, koje propisuje Povjerenik za informiranje.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije-https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Više o pravu na pristup informacijama možete vidjeti i na stranicama Povjerenika za informiranje -https://www.pristupinfo.hr/

 

Godišnje izvješće za 2020. godinu:

Godisnje_izvjesce 2023
Godisnje_izvjesce 2023
Godišnje izvješće 2021
Godišnje izvješće cms
Godišnje izvješće 2020
Godisnje_izvjesce.cms