Preporuka za održavanje športskih natjecanja na otvorenom uz prisutnost gledateljstva

0

Preporuka za održavanje športskih natjecanja na otvorenom uz prisutnost gledateljstva

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom održavanja športskih natjecanja na otvorenom
tijekom epidemije virusa SARS-CoV-2 (bolesti COVID-19) radi zaštite organizatora, športaša, osoblja i
ostalih sudionika. Primjenjuju se na sve prostore i objekte u kojima će se organizirati športska
natjecanja.
Održavanje športskih natjecanja na otvorenom uz prisutnost gledateljstva dopušta se uz pridržavanje
ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ-a, sve dok su na snazi posebne
mjere.

1. Prostorno-organizacijski uvjeti objekta

Organizacija športskih natjecanja. Organizacija športskih natjecanja moguća je na otvorenim
športskim objektima, uz prisutnost gledatelja, na kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti
propisani važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe
koje upravljaju pojedinim športskim objektom.
Veličina prostora i maksimalni broj osoba. Treba osigurati najmanje 7 m2

neto površine poda po

osobi odnosno 10 m2

bruto površine. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje,
organizatore i ostalo osoblje koje sudjeluje u organizaciji natjecanja, odnosno sve osobe koje se
nalaze u prostoru za održavanje športskog natjecanja.

Dezinficijens za ruke. Dozatori dezinficijensa trebaju biti postavljeni na svakih 50 m2
u svim
zatvorenim prostorima športskog objekta (svlačionice, sanitarni čvor i druge prostorije u zatvorenom
dijelu športskog objekta). Na igralištima za ekipne športove na ulazu u teren, kod klupe za rezervne
igraće, suce, delegate i ostale službene osobe te oko terena uz aut liniju na svakih 20 do 30 m
udaljenosti potrebno je postaviti jedan dezinficijens. Kod pojedinačnih športova uz svako borilište
jedan dozator, a najmanje po jedan na svakih 200 m2

unutar natjecateljskog prostora objekta koji ima
više borilišta. Dezinficijens treba biti na bazi alkohola u koncentraciji od 70 % ili drugog sredstva s
deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača, i prikladan za korištenje na koži.

2

Dezinficijens za opremu. U spremištu opreme potrebno je postaviti na svakih 50 m2
jedan
dezinficijens zapremnine 500 mL. Na borilištu oko terena za ekipne športove treba biti dostupan
prenosivi dezinficijens na svakih 20 m, odnosno uz svaku spravu na otvorenom športskom objektu ili
uz svako borilište za pojedinačne športove na način da je najmanje jedan na 100 m2
.

Odlaganje otpada. U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke s
odgovarajućim poklopcima.
Fizička udaljenost na recepciji i drugim zajedničkim prostorijama u zatvorenom dijelu objekta.
Potrebno je osigurati dovoljnu udljenost između osoblja na recepciji i posjetitelja te djelatnika
međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava
potrebnu distancu). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije i drugim
zajedničkim prostorijama u zatvorenom dijelu objekta sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5
metra.
Evidencija. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg
naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz
mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme
dolaska i odlaska predstavnika organizatora, trenera, instruktora, voditelja, športaša, asistenata i
ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje športskog natjecanja.
Raspored. Športska natjecanja smiju biti održana samo sukladno rasporedu i s točno onim
športašima, odnosno natjecateljima i trenerima, organizatorima ili voditeljima navedenima u
rasporedu te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je također navedeno u rasporedu.
Plan i prioriteti. Ako više natjecatelja koristi športski objekt za športska natjecanja, treninge i druge
športsko-rekreativne aktivnosti, prioritete će odrediti organizator ili predstavnik natjecatelja zajedno
s pravnom osobom koja upravlja športskim objektom.

2. Higijena prostora

Higijenski i sigurnosni uvjeti. Dok su na snazi posebne mjere, u športskom objektu gdje se odvija
natjecanje moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti, za što su nadležne i odgovorne
pravne osobe koje upravljaju športskim objektom. Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na
sve prostore objekta (ulazni prostor, recepcija, natjecateljski prostor, sanitarni čvorovi, svlačionice i
prostori za tuširanje).
Prozračivanje. Potrebno je redovito prozračivati sve unutrašnje prostore, osobito između svake
aktivnosti, odnosno osigurati stalno prozračivanje, kad god je to moguće.

3

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Opća preporuka za unutarnje prostore je
prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju
ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtara i posvetiti pozornost održavanju pravilne
brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za
ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji
cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje
koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.
Učestalo čišćenje i dezinfekcija. Tijekom dana potrebno je što češće dezinficirati zatvorene dijelove
športskih objekata u kojima se provodi natjecanje (što obuhvaća sve dijelove športskog objekta –
natjecateljski prostor, sanitarni čvor…).

Dezinfekcija tijekom pauze. Sve često dodirivane površine u prostorima športskih objekata koji su u
uporabi tijekom natjecanja potrebno je prije i nakon natjecanja te u svakoj većoj pauzi temeljito
dezinficirati sukladno uputama HZJZ-a i što je moguće češće provjetravati. Posebnu pozornost obratiti
na prostore svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarne čvorove.
Upute za pridržavanje svih općih i higijenskih mjera. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na
sljedećim poveznicama:
Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19 https://bit.ly/2VLkkt3
Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19
https://bit.ly/3d1WmiS.

3. Preporuke za korisnike, športaše i djelatnike objekta

Informiranost osoblja i korisnika. Prije početka rada, odnosno otvaranja potrebno je educirati
zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska na vidljivom je mjestu
nužno postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o
pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.
Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Organizatori, treneri, instruktori, voditelji, športaši, asistenti
i ostali sudionici natjecanja trebaju prije dolaska u objekt izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je u
jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se
odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), osoba se treba javiti
svom nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku,
koji će odlučiti o daljnjem postupanju.

4

Fizička udaljenost. Tijekom boravka športaša i drugih osoba u zatvorenim prostorima športskog
objekta na kojem se održava natjecanje (svlačionice, sanitarni čvor i sl.) preporučuje se držati razmak
od 2 metra kao nužnu udaljenost za fizičku udaljenost.

Maske za lice. Zaposlenicima se preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom
boravka u zatvorenim prostorima, osim u slučajevima kada to onemogućava obavljanje djelatnosti.
Upute za pravilno korištenje maski za lice
https://bit.ly/3caB81N
Zdravstveni djelatnici. U slučaju potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti, on
je pri bliskom kontaktu dužan koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno kiruršku masku u
kombinaciji s vizirom.
Dezinfekcija i higijena opreme. Nakon korištenja rekvizita, sprava i ostale opreme potrebne za
natjecanje, natjecatelj ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetku
natjecanja.
Konzumacija tekućina. Svakom se športašu preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s tekućinom
kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali otpad
nastao tijekom natjecanja odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i
odgovarajućim poklopcem.
Zadržavanje u prostorima. Nakon natjecanja športaši i ostalo osoblje uključeno u provedbu
natjecanja ne zadržavaju se u prostorima dulje nego što je potrebno. Boravak u svlačionicama i
prostorima za tuširanje treba svesti na nužni minimum.
Primanje suradnih djelatnika. Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba
organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba
simptome bolesti COVID-19 (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, otežano disanje/kratak dah,
grlobolju, poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li bila u kontaktu s oboljelima.

5

4. Gledateljstvo
Evidencija. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba u
gledateljstvu radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze
virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime,
telefonski broj osobe.
Raspored sjedenja i maksimalan broj gledatelja. Na tribinama predviđenim za gledateljstvo osobe
smiju sjediti na način da su udaljene 1,5 metar jedna od druge odnosno preporučuje se da
maksimalan broj osoba u gledateljstvu ne prelazi 1/3 kapaciteta na tribinama. Preporučuje se da
osobe u gledatljestvu sjede tako da nisu smještene jedna iza druge već da u svakom sljedećem redu
osoba sjedi za dva mjesta pomaknuta udesno u odnosu na osobu u prethodnom redu.
Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Gledatelji trebaju na dan dolaska na utakmicu izmjeriti
tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima
bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih
puteva), osoba se treba telefonski javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem
postupanju.
Fizička udaljenost. Za vrijeme ulaska i izlaska iz športskog objekta, kao i tijekom boravka odnosno
prolaska gledatelja kroz zatvorene prostore športskog objekta na kojem se održava natjecanje
(hodnici, sanitarni čvor i sl.) preporučuje se držati razmak od 1,5 metra kao nužnu fizičku udaljenost.

5. Ostale uslužne jedinice

Prostori za konzumaciju hrane i pića. Konzumacija hrane i pića u za to predviđenim dijelovima
objekta provodi se prema preporukama HZJZ-a za rad ugostiteljskih objekata:
https://bit.ly/3epLcV

Podijeli objavu.

Komentari nisu dozvoljeni.