PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski športski savez gluhih.

Kako ostvariti pravo na pristup informacijama ?

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

putem pošte na adresu: Maksimirska 51a, 10000 Zagreb,  ili neposredno u uredu HŠSG
usmeno u uredu HŠSG
telefaxom na broj : 01/ 370 55 06
putem elektroničke pošte: hss.gluhih@gmail.com

Način pristupa informacijama može biti:

  •     neposredan uvid u informaciju (neposredno pružanje informacije ili neposredan uvid u dokumente
  •     dostavljanjem pisane informacije na adresu podnositelja zahtjeva
  •     preslikom i umnožavanjem dokumenata koji sadrže traženu informaciju podnositelja zahtjeva
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu ovdje sukladno Zakono o pravu na pristup informacijma. OBRASCI (DOC)

Katalogom informacija utvrđuje se sistematizirani pregled zbirki informacija koje posjeduje, odnosno kojima raspolaže ili ih nadzire HŠSG, a u svrhu provedbe zakonom utvrđenog prava na pristup informacijama. Više o pravu na pristup informacijama možete vidjeti i na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka – www.azop.hr 

Hrvatski športski savez gluhih raspolaže sljedećim zbirkama podataka odnosno informacija:

Red.
br.
Zbirka podataka Sadržaj podataka
1. Sjednice i skupštine HŠSG dnevni red, materijali, zapisnici
2. Sjednice I.O. HŠSG dnevni red, materijali, zapisnici
3. Akti HŠSG zbirka akata i pravilnika HŠSG
4. Sporazumi i ugovori registar ugovora koje je zaključio HŠSG
5. Tijela HŠSG podaci o tijelima
6. Izbori i imenovanja podaci o osobama izabranim odnosno imenovanim od strane HŠSG
7. Dobitnici priznanja podaci o osobama kojima su dodijeljena javna priznanja
8. Financije proračun, izvješća i godišnji obračun
9. Javna nabava podaci o postupcima i rezultatima javne nabave
10. Razvojni projekti dokumenti o sadržaju projekata, izvješća

 

 

 

 

 

Close Menu